Predmety podnikania

SK
Administratívne služby
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
Čistiace a upratovacie služby
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
Dizajnérske činnosti
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Faktoring a forfaiting
Finančný lízing
Fotografické služby
Galvanizácia kovov
Chov vybraných druhov zvierat
Informačná činnosť
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Keramická výroba
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Kuriérske služby
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
Odevná výroba
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
Poskytovanie služieb osobného charakteru
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Poskytovanie služieb v rybárstve
Poskytovanie sociálnych služieb
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
Pravidelná kontrola detského ihriska
Prenájom hnuteľných vecí
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Prevádzka malých plavidiel
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Prevádzkovanie jaslí
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Prevádzkovanie úschovní
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
Prevádzkovanie výdajne stravy
Prípravné práce k realizácii stavby
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
Služby požičovní
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
Smaltovanie
Spracovanie kože
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
Sťahovacie služby
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
Textilná výroba
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Vedenie účtovníctva
Verejné obstarávanie
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
Výroba bižutérie a suvenírov
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
Výroba hračiek a hier
Výroba hudobných nástrojov
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
Výroba koksu a rafinovaných produktov
Výroba kŕmnych zmesí
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
Výroba nápojov
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba potravinárskych výrobkov
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
Výroba sviečok a tieniacej techniky
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
Výroba zdravotníckych pomôcok
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
Zadávanie klinického skúšania liečiv
Záložne
Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
Autorizovaný bezpečnostný technik
Bezpečnostnotechnické služby
Bezpečnostný technik
Činnosť autorizovanej osoby
Činnosť bezpečnostného poradcu
Činnosť odborného lesného hospodára
Činnosť odborníka v oblasti prepravy nebezpečného tovaru
Činnosť vodohospodára
Činnosť vykonávaná banským spôsobom
Dohľad nad pracovnými podmienkami
Energetická certifikácia
Geodetické a kartografické činnosti
Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie
Hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia
Horská sprievodcovská činnosť
Horská vodcovská činnosť, vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách
Inseminácia
Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov; Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení; Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov; Zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov; Uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh /
Inštruktor autoškoly
Klasifikácia jatočne opracovaných tiel
Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
Masérske služby
Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
Očná optika
Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti strelmajstra
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti technického vedúceho odstrelov
Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta
Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach
Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia; Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia; Oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia; Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia; Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
Opravy a montáž určených meradiel
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy)
Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní a streliva
Organizovanie dobrovoľných dražieb
Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce (len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy)
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny
Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
Pracovná zdravotná služba
Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov
Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Preskúšavanie komínov
Prevádzkovanie autoškoly
Prevádzkovanie balzamovania a konzervácie
Prevádzkovanie cestovnej agentúry
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
Prevádzkovanie krematória
Prevádzkovanie pohrebiska
Prevádzkovanie pohrebnej služby
Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Projektovanie pozemkových úprav
Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu
Reštaurovanie s výnimkou národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia (§ 3 ods.1 písm. d/ bod 10/)
Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky; Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky; Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení; Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky; Zneškodňovanie kontrolovaných látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom kontrolovanej látky. Uvádzanie kontrolovaných látok na trh.
Skladovanie výbušnín a výbušných predmetov
Skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície
Skúšanie a likvidácia výbušnín a výbušných predmetov
Skúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
Správa registratúry
Sprievodca cestovného ruchu
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta
Špecialista požiarnej ochrany
Technické osvedčovanie stavebných výrobkov
Technik požiarnej ochrany
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel
Vyhľadávanie nevybuchnutej munície
Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny
Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti
Výkon činnosti energetického audítora
Výkon činnosti stavbyvedúceho
Výkon činnosti stavebného dozoru
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
Vykonávanie kvalifikačného kurzu žiadateľov o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi
Vykonávanie ohňostrojných prác
Vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti
Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu
Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach
Vykonávanie trhacích prác
Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície
Výroba tabakových výrobkov
Vyučovanie v odbore cudzích jazykov
Vyučovanie v odbore umenia
Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
Wellness masérske služby
Zasielateľstvo
Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín
Zlievanie drahých kovov
Zmenárne
Zubná technika
Čistenie a kontrola komínov
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
Hodinárstvo
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
Izolatérstvo
Kachliarstvo
Kamenárstvo
Klampiarstvo
Kovoobrábanie
Kozmetické služby
Manikúra
Mäsiarstvo
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
Murárstvo
Nástrojárstvo
Opravy karosérií
Opravy pracovných strojov
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
Pánske, dámske a detské kaderníctvo
Pedikúra
Podlahárstvo
Pokrývačstvo
Stolárstvo
Strechár
Tesárstvo
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Výroba a opravy ortopedickej obuvi
Výroba a opravy protetických výrobkov
Výroba mliečnych výrobkov
Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
Výroba piva a sladu
Zámočníctvo
Zlatníctvo a klenotníctvo
sk_SK